Posts Tagged ‘Brazilian Jiu Jitsu technique in Mixed Martial Arts’

Brazilian Jiu Jitsu at UFC Fight Night 47

It’s pretty cool to see Cole Miller using Gi Brazilian Jiu Jitsu at this past weekend’s UFC Fight Night! The American Top Team Brazilian Jiu Jitsu Black Belt caught Jorge Gurgel with a triangle choke from spider guard a few years back… CLICK HERE TO WATCH

More »